A Rapcsák-dosszié: 1999. március 4-től 2000. augusztus 15-ig

Egy polgár(mester)háború krónikája
Tizennyolc hónap telt el dr. Rapcsák András hódmezővásárhelyi polgármester állásából való felfüggesztése óta, és ez az időszak méltán mondható a magyar önkormányzatiság állapotáról alkotott legalaposabb diagnózisnak. Jogi és erkölcsi szempontból egyaránt csődközeli szituációk sorozata az, ami az alábbiakban olvasható, objektív és szűkszavúságában is teljességre törekvő krónikájaként a történteknek a felfüggesztés villámcsapásától a feloszlatás viharfelhőjéig. A viták stílusát nem idézzük fel. Nem érdemes.
1999. március 4. Közgyűlés a városházán. Napirend előtt dr. Dubecz György jegyző két sürgősségi indítványt tár a testület elé. Az első szerint dr. Rapcsák András polgármester ellen fegyelmi eljárást kell indítani, hiszen a beterjesztőnél lévő dokumentumok alapján alapos a gyanú, hogy a polgármester tisztségével összeegyeztethetetlen magatartást tanúsított. A sürgősség indoka a válságköltségvetésű város működésének veszélyeztetése. A beterjesztő Túri József társadalmi megbízatású alpolgármester, dr. Rapcsák András barátja, négyszeres kampányfőnöke. A testület 19 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett a zárt ülést választja. Dr. Rapcsák András polgármester törvénysértésre hivatkozva kivonul az ülésteremből, "kivégzésről" nyilatkozik a vásárhelyi televíziónak, és kommünikében értesíti a Magyar Távirati Irodát. A zárt ülés négy óra hosszáig tart. Utána Novák Imre polgármester-helyettes bejelentést tesz: "A mai napon a közgyűlés zárt ülésén dr. Rapcsák András polgármester úr ellen fegyelmi eljárást indított. A közgyűlés háromtagú vizsgálóbizottságot hozott létre, a vizsgálóbizottság tagjai: Túri József alpolgármester, Szeli Ferenc képviselő és dr. Kovács László képviselő. A közgyűlés a vizsgálóbizottság javaslatára dr. Rapcsák Andrást a fegyelmi eljárás során való döntés meghozatalának kihirdetéséig terjedő időtartamára állásából felfüggesztette. A fentiekkel összefüggésben kötelezi dr. Rapcsák Andrást, hogy a folyamatban lévő és polgármesteri munkakör ellátásához kapcsolódó ügyeket Novák Imre alpolgármesternek 1999. március 5-én 14.00-ig jegyzőkönyvileg adja át." Ad-hoc bizottság is alakul az önkormányzat ingatlangazdálkodásának felülvizsgálatára 1994. január elsejétől kezdődően. A Billa-bizottság néven elhíresült testület tagjai: Kőhegyi András, Havránek Ferenc és Imre Béla képviselők. Feladatuk a Hódtóban épült áruház földterülettel összefüggő kérdéseinek tisztázása.
Március 5. Dr. Rapcsák András reggel bemegy a hivatalba, hét órától fogadóórát tart, s nem vesz tudomást a közgyűlés határozatáról. Novák Imre polgármester-helyettes felkeresi irodájában, s felszólítja a közgyűlési határozat végrehajtására. Ezt több alkalommal megteszi, de dr. Rapcsák nem adja fel és át.
Március 6. A Fidesz-Magyar Polgári Párt és a Magyar Demokrata Fórum a Rádió 7-ben közleményben bejelenti a közgyűlés döntését. Idézet a közleményből: "A Fidesz-Magyar Polgári Párt és a Magyar Demokrata Fórum közös képviselőcsoportja mind a Polgári Szövetség Hódmezővásárhelyért, mind pedig dr. Rapcsák András polgármester véleményének előzetes ismeretében azért támogatta az előterjesztést, hogy az eljárás alapjául szolgáló ügyet mielőbb tisztázni lehessen."
Március 9. A város életét nem fogja megzavarni a polgármester felfüggesztésének ügye -- nyilatkozza Novák Imre és dr. Dubecz György jegyző. Novák továbbra sem tud érvényt szerezni a közgyűlés határozatának. A jegyző kérdésünkre megerősíti, hogy a Polgármesteri Hivatal munkáját a jegyző, és a gyakran hallottak ellenére nem a polgármester irányítja. Másnap megérkezik a Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele.
Március 11. A zárt ülés elrendelésével a közgyűlés eljárási szabályt sértett, de az ott hozott döntések -- a felfüggesztés és a fegyelmi eljárás megindítása érvényesek -- mondja ki a dr. Mózes Ervin hivatalvezető megbízásából dr. Gábor Erzsébet főosztályvezető által készített dokumentum. Mindkét fél saját sikereként értékeli az észrevételt. Novák Imre átadja a törvényességi észrevétel egy példányát dr. Rapcsák Andrásnak, s közli vele, hogy "országgyűlési képviselői munkájának biztosítására a Polgármesteri Hivatal földszint 11-es számú irodáját rendelkezésére bocsátom". Rapcsák ezt nem veszi igénybe, irodáját tovább használja. Novák Imre levelet ír Rapcsák Andrásnak, hogy másnap kilenc óráig tegyen eleget kötelességének.
Március 12. Ma sem sikerül átvenni az iratokat, dr. Rapcsák András nem tartózkodik hivatalában. A város az ünnepre készülődik, nem tudván, ki lesz, ki lehet a szónok? A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint (ld.: 7nap, VI/11. március 18. 3. oldal) a szónok független lesz, prof. dr. Mucsi Imre, az FVM helyettes államtitkára, a vásárhelyi mezőgazdasági főiskola volt fôigazgatója. Ezzel egy időben a polgárok vaskos paksamétát találnak postaládáikban. Meghívó az ünnepre -- a szónok dr. Rapcsák András polgármester, országgyűlési képviselő -- és a polgármesteri koncepció teljes szövege társadalmi vitaanyagként megjelölve, holott a közvélemény már a választások elôtt olvasta e dokumentumot, a közgyűlés pedig az év elején megszavazta.
Március 15. Az ünnepség szónoka dr. Rapcsák András. Túri József és Novák Imre a sajtónak elmondja: hagyták, hogy szerepeljen, mert a botrány nem méltó március 15. szelleméhez. Az ünnep békében telik el, utána azonban közgyűlés közgyűlést követ.
Március 17. A Megyei Közigazgatási Hivatal állásfoglalása szerint törvényesen összehívott hódmezővásárhelyi közgyűlés 15 órai rendkívüli ülésén tizenöt nappal meghosszabbítja a polgármester ellen indított fegyelmi eljárást. A képviselőtestület felszólítja az állásából a fegyelmi vizsgálat idejére felfüggesztett Rapcsák Andrást, hogy március 19-én, pénteken délután három óráig adja át a hivatalt. Megszavazza továbbá a testület, hogy Rapcsák Andrástól felfüggesztése alatt megvonja a költségtérítést, a gépkocsi és rádiótelefon használatát. A polgármester irodáit lezárják. A bizottság szakértőket von be a vizsgálatba. Túri József az illetékes referensek, iroda- és kabinetvezetők nyilatkozatával határozottan megcáfolja dr. Rapcsák András azon fenyegető jóslatát, mely szerint rendezvények maradnak el, beruházások állnak le, befektetők menekülnek el a felfüggesztése miatt.
Március 18. Délutánra rendkívüli közgyűlést hív össze dr. Rapcsák András. Az ülésen a felfüggesztett polgármesteren, valamint az újságírókon kívül mindössze öt képviselő jelenik meg. Mivel Ádók János, Almási István, dr. Hamvas Ödön, Hegedűs Lajos, Marzsinai Zoltán és Mátrai Attila részvételével a grémium még határozatképtelen, ezért dr. Rapcsák András köszöntője után bezárja a közgyűlést. Felhívja a figyelmet, hogy ismét törvénysértés történt. Dr. Dubecz György jegyző az ülés összehívását (mivel az még a polgármesternek a felfüggesztéséről szóló hivatalos értesülése előtt néhány órával történt) jogszerűnek ítéli. A törvényességi felügyeletet ellátó Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal ennek ellenkezőjét állítja.
Március 19. A Novák Imre alpolgármester által összehívott közgyűlésen 23 települési képviselő jelenik meg. Dr. Rapcsák András felfüggesztett polgármester nem jön el, s előzetesen sem jelzi távolmaradását. Napirend előtt Túri József alpolgármester emelkedik szólásra, s elmondja: a helyi és országos televíziókban dr. Rapcsák András által terjesztett hírek -- miszerint a szerdai közgyűlés 100 milliós hitelt vett fel -- nem igazak. A képviselőtestület három korábbi közgyűlésen, tavaly szeptemberben, ez év januárban és februárban -- egyébként dr. Rapcsák András szavazatával -- döntött hitelfelvételről, amit nem az önkormányzat, hanem a Csatornamű Társulat vesz igénybe a csúcsi, tabáni és tarjáni városrész munkálataihoz. A testület csupán a kezességet vállalja, s ezért hatalmazza fel aláírási joggal Túri Józsefet.
Dr. Rapcsák András és jogi képviselőjének követelésére tart sajtótájékoztatót az önkormányzat ingatlangazdálkodását 1994. január elsejéig visszamenően vizsgáló, a március negyedikei közgyűlésen megalakított ad-hoc bizottság. Négy üggyel foglalkozik a testület, egy újabban pedig megkezdte munkáját. Döntő többségében ezek tulajdonilag az önkormányzathoz kapcsolódnak, illetve a tulajdonlás lehetőségének elmulasztásáról van szó. Havránek Ferenc elmondja: nagyon érdekes dolgokat lehet találni a korábban dr. Rapcsák András által vezetett Mérleg Kft.-nél, hiszen ennek története szöges ellentétben áll a polgármester kijelentéseivel. A sikeres cég kimondása nem igazán egyezik a négy év alatt 48 millió 111 ezer 190 forint adósságot felhalmozó Mérleg Kft-vel. Az önkormányzathoz kapcsolódik a Tanya 3210 ipartelepi ingatlan ügye, amely a felszámolás után részben önkormányzati tulajdonba került. Ehhez tartozik, hogy a csődeljárás alatt álló cégekből azok tulajdonosai nem szerezhetnek tulajdont. Az ominózus telep 1995. 08. 22-től három hónapig a Nitor Szolgáltatóház Kft. tulajdona, amely a polgármester családja irányította Nitor Rt. elődje. A korábban két részből álló telep egyesült és a Mérleg Kft. volt ügyvezetője lett a tulajdonos, s az önkormányzat adta el az ő teleprészét. Ma itt működik a csatornázási munkálatok kivitelezője bérlőként. Havránek szerint a költségek kímélése miatt az önkormányzat is ajánlhatott volna ingatlant bérlési célra.
Kőhegyi András a Billa-teleküggyel kapcsolatban elmondja, hogy a decemberi közgyűlésen elhangzott, ezt firtató kérdésre nem kapott kielégítő választ. Arra volt kíváncsi, vajon a Billa képviselői megkeresték-e a hivatalt telekvásárlási szándékkal? A válaszok ellenére kiderült, 1993. 04. 08-án egy városi cégen keresztül volt érdeklődés, azonban a felajánlott hajdani szeméttelep nem tetszett a jelentkezőnek. Kőhegyi András úgy véli: kérdések sorozata merül fel. Ha a jelenleg a Billa alatt fekvő terület tulajdonosváltását árverés előzte meg, miért nem vett részt rajta a város? Erről ki tudott, s a polgármesteri hivatal miért nem kísérelte meg a vásárlást, melyet nem tiltott meg annak idején a közgyűlés?
A bizottság a Mérleggyári Óvoda adásvételét is vizsgálja. Az elhangzottak alapján a város 17 milliót fizetett az ingatlanért, ami nem sok, csupán annak tükrében, hogy előzőleg a felszámoló 4 millióért értékesítette, s a várost nem tőle, hanem a vásárlótól vette meg 41 nap elteltével. A bizottság arra kíváncsi, vajon miért kellett közbeiktatni céget, amely eszerint 13 milliót keresett az üzleten?
Az új építésű noszvalyi üdülőtelken zálogjoga volt a városnak, ennek hollétét is firtatja a grémium, valamint azt, hogy az üdülő miként került magánkézbe? Ez a helyzet a Zamárdiban található másik üdülővel is, egy 18 szobás, 450 négyszögöles ingatlannal. A város egy pénzügyi tanácsadó
cég, valamint a polgármester családi cége, a Nitor Rt. tulajdonába "hagyta menni" az üdülőt. Havránek Ferenc bizottsági elnök hangsúlyozza: az ismertetett anyagok nem lezárt vizsgálati dokumentumok, de publikusak és megalapozottak. Március 22-én Novák Imre közli szerkesztőségünkkel: dr. Rapcsák nem adta át az ügymenetet. A közgyűlés további 15 nappal meghosszabbítja a felfüggesztést.
Április 8. Közgyűlést tartanak Hódmezővásárhelyen, amelyen a fegyelmi vizsgálóbizottság eddigi munkája során tanulmányozott számlák, dr. Rapcsák András és jogi képviselője, valamint tíz tanú meghallgatása után az alapos vizsgálat érdekében határozatlan időre meghosszabbítják a fegyelmi vizsgálatot. Leváltják a pénzügyi biztottságot, az új elnök Szeli Ferenc.
Április 14. A város működőképes, a beruházások folynak -- jelenti ki Novák Imre polgármester sajtótájékoztatón. Túri József dokumentumokkal igyekszik bizonyítani, hogy az önkormányzat és a könyvtár állta ifjabb Rapcsák András egyetemi és főiskolai tandíjait és a polgármester fia a város pénzén szerzett jogosítványt. Vizsgálat nem indul ezekben az ügyekben.
Április 11. Nem járnak a polgármesteri kedvezmények dr. Rapcsák Andrásnak, aki így állásából való felfüggesztése alatt törvényesen nem használhatta a hivatal gépkocsiját -- ezt jelenti a Csongrád Megyei Bíróság ítélete. Dr. Rapcsák András a Munkaügyi Bíróságon nyer, másodfokon azonban pervesztesként távozik. A felfüggesztés érvényben marad.
Április 20. Közgyűlés Hódmezővásárhelyen. Dr. Dubecz György jegyző ismerteti a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal levelét. A testületnek a hivatal azt javasolja: készítsenek belső szabályozást a hivatal reprezentációs költségeinek felhasználásáról, ami 15 millió forint ebben az évben. A közigazgatási hivatal véleménye szerint a reprezentációs költség eddigi felhasználása nem volt sem nyomon követhető, sem ellenőrizhető. A levélben a hivatal kimondja: dr. Rapcsák András a március 4-i felfüggesztése után törvénytelenül hívta össze a jogi és a pénzügyi-gazdasági bizottságot, amely olyan ügyekbe avatkozott bele, és adott nemleges válaszokat, amelyek nem tartoznak kompetenciájába. A közgyűlés a közigazgatási hivatal szerint jogosan zárkózott el az összevont bizottsági jelentés tárgyalásától. A polgármester állásából való felfüggesztését a munkáltatói jogkör gyakorlója, azaz a képviselőtestület a fegyelmi határozat kihirdetéséig alkalmazhatja. Az indokolatlan elhúzódás azonban a joggal való visszaélést valósíthatja meg -- állapítja meg a közigazgatási hivatal.
Április 21. Dr. Rapcsák András újabb zártörés után ismét elfoglalja hivatalát. Ezt törvénysértőnek minősíti a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal akkori vezetője, és elítéli a Mentelmi Bizottság elnöke, dr. Isépy Tamás is.
Április 30. A könyvvizsgálói jelentés alapján az 1996. és 1997. évi elfogadott zárszámadás, a tavalyi évre vonatkozó előterjesztés, valamint az idei évre jóváhagyott költségvetés ütközik az önkormányzati gazdálkodásról szóló jogszabályokkal. Ezért megállapítható, hogy megvalósult a BTK 289-es paragrafusába ütköző számviteli fegyelem megsértésének bűncselekménye. Az önkormányzati törvény kimondja: a gazdálkodásért a polgármester a felelős, ezért kérik a nyomozás megindítását és büntetőeljárás lefolytatását dr. Rapcsák András ellen. Emellett az önkormányzat a gyanú szerint nem kezeli alapszerűen az önkormányzati lakások értékesítéséből származó összegeket. Túri szerint minden önkormányzati ingatlant jelzálog terhel. További vád: a dr. Rapcsák András családja tulajdonát képező Nitor Rt. évek hosszú során át elfelejtett telekadót és helyi iparűzési adót fizetni. Rapcsák mindent cáfol, és május 13-ra rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezi, melynek napirendjén tervei szerint a közgyűlés feloszlatása is szerepel.
Május 6. és 10. Rendes és rendkívüli közgyűlések: ismét feljelentik dr. Rapcsák Andrást, aki ellen újabb fegyelmi eljárás is indul. Illetményének ötven százalékát visszatartják. A vádak: a közgyűlés törvényes határozata alapján elhelyezett pecsét eltávolítása, az elkövetett zártörés, a polgármester folyamatos becsületsértő és rágalmazó kijelentései.
Május 15. Rapcsák sajtótájékoztatón azt állítja: a város útépítésre tartalékolt és lekötött mintegy 1 milliárd forintját a jelenlegi vezetők saját érdekeik céljában használják fel.
Május 20. Rendkívüli közgyűlést tartanak dr. Rapcsák András és az őt támogatók kívánságára, akik később mégis elhagyják az üléstermet. Molnár István könyvvizsgáló kijelenti: az egymilliárd ott van a bankban. A közgyűlés nem szavazza meg a feloszlatást.
Június 10. Újabb közgyűlés, amelyen vizsgálat indul a Kossuth tér és környéke rekontsrukciójáról. Elfogadják az 1998. évi zárszámadási rendelet-tervezet átdolgozott változatát. Dr. Rapcsák András a zárszámadás kapcsán a felelősséget magáról Novák Imrére hárítja át és bejelenti, hogy az anyagot elküldi az Állami Számvevőszéknek.
Június 21. A szegedi Munkaügyi Bíróság elutasítja dr. Rapcsák András tíz pontból álló keresetének kilenc pontját, amelyekkel a közgyűlés több határozatának hatályon kívül való helyezését kérte. Egy pontban adott igazat a bíróság dr. Rapcsák Andrásnak, kötelezve a közgyűlés arra, hogy az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül hozza meg fegyelmi határozatát. A felfüggesztés életben marad.
Június 24. Bonyolódik az ún. arany-ügy, a 7napban nyilatkozik Kovácsné Erdős Katalin, az Igazgatási Kabinet vezetője és egyben az Ipari Park Kht. (akkori) ügyvezetője, aki életveszélyes fenyegetéseket kapott. Állítása szerint a Beretzk-ékszereket ő látta utoljára, amikor leadta az egyik ékszerboltban. Mindezt a polgármester utasítására tette -- állítja az irodavezető, aki visszautasította a polgármester azon vádját, mely szerint miatta nem kapta meg a város a 275 millió forintos pályázati pénzt az ipari parkra. Kovácsné Erdős Katalin később összeférhetetlenség miatt lemond az Ipari Park Kht. ügyvezetőségéről, majd Csáki Imre ugyanezt teszi a Mászaki Kabinet vezetőjeként. Dr. Rapcsák András sajótájékoztatóján mindent cáfol.
Július 1. Közgyűlés a városházán. Dr Ádók János "átállásával" -- a képviselő nem szavaz meg egy sürgősségi indítványt -- ötre fogyatkozik az állásából felfüggesztett polgármester támogató képviselők száma. Dr. Rapcsák András lakossági fórumok tucatjain beszél a város vagyonának elherdálásáról, a helyi sajtó korrupciójáról.
Július 15. Dr. Szabó Lajos egykori országgyűlési képviselő, az első szabadon választott Országgyűlés jegyzője interjút ad a 7napnak, amelyben dr. Rapcsák András kapcsán személyi kultuszról és személyiségzavarról beszél.
Július 16. Túri sajtótájékoztatón gyűjti csokorba Rapcsák kijelentéseit. A polgármester szerint a képviselők Novák Imrét és Túri Józsefet megvásárolták, s ez fordítva is megtörtént. Emellett "gazember társaságnak, primitívnek, civilizálatlannak, köztörvényes gazembereknek, csirkefogóknak, mocskos állatoknak" nevezi a nem hozzá hű városatyákat, Héjja József Gyula külterületi tanácsnokot "büdös kis Héjjának", a MIÉP megyei elnökét "bőrös Kovácsnak" és fasisztának, Novák Imre polgármester-helyettest "baromnak" titulálja, aki "Goebbels-i magaslatokba emelkedett". Szerinte a testület többsége "alkoholista, idegbeteg" szakértőket alkalmazott több milliós költséggel, s "olyan ostobák, mint hat pár rendőrcsizma" Az egyik képviselőnőt -- állítják többen -- a közgyűlésen orális kapcsolatra szólítja fel.
Augusztus 5. A felfüggesztésnek nincs törvényi határa -- mutat rá egy jogi visszásságra dr. Mózes Ervin, a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal (akkori) vezetője. Egy sajtótájékoztatón dr. Rapcsák András (több vád mellett) bejelenti: a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság hanyag kezelés alapos gyanúja miatt indított eljárást, melynek gyanúsítottja Novák Imre. Az állásából felfüggesztett polgármester szerint eljárás folyik Túri és Kőhegyi András ellen is. Túri József alpolgármester viszont azt állítja: azért bukott meg az ipari park pályázata, mert dr. Rapcsák András nem gondoskodott a bankgaranciáról.
Augusztus 20. Több ezres tömeg jelenik meg az IV. István-napi Vigasságokon. Dr. Rapcsák András dr. Deutsch Tamás sportminiszterrel, a Fidesz alelnökével délelőtt ugyanott, külön ünnepel.
Augusztus 28. A Vásárhelyről elszármazottak kilencedik találkozójának fő témája és programja: dr. Rapcsák András ügye.
Szeptember 2. A Rapcsákot támogató képviselők mindkét sürgősségi indítványát leszavazza a közgyűlés. Az egyikben azt szerették volna elérni, hogy a polgármester feleségével Hechingen utazhasson, míg a másikban az állásból való felfüggesztést szerették volna megszüntetni.
Szeptember 16. Dr. Kulik Jenő Ervin képviselőt Hódmezővásárhely alpolgámesterévé választják. A jogi bizottság új elnöke dr. Hegedűs Péter lesz. Túri ekkor jelenti ki: "Dr. Rapcsák András sem jogi, sem erkölcsi értelemben nem fog visszaülni székébe." A város két újabb feljelentést küld a Csongrád Megyei Főügyészségnek. A vád szerint Rapcsák és felesége a város pénzén újíttatta meg útlevelét és kutattatta családfáját. Erkölcsi ítéletet mond a polgármester felett és jogi aggályainak ad hangot a 7napnak adott interjújában dr. Grezsa Ferenc, az egykor dr. Rapcsák Andrásot támogató volt országgyűlési képviselő.
Szeptember 23. Vásárhelyi tulajdonba kerül a tűzoltóság és az ógimnázium épülete -- erről dönt a Csongrád Megyei Közgyűlés.
Október 7. Késhegyig fajuló vita tör ki az idő előtt berekesztett közgyűlésen, ahol dr. dr. Rapcsák András eddigi vádjai mellett az új alpolgármestert, dr. Kulik Jenő Ervint is támadja. Dr. Rapcsák szerint az alpolgármester édesapja másfél millió forintot kapott a várostól a Legfelsőbb Bíróság ítélete ellenére, sőt az alpolgármester egy bűnügyi lakat alá vett lakást "lopott ki" a zárlat alól ügyvédként. Dr. Kulik Jenő Ervin mindent cáfol és úgy véli, Rapcsák kijelentései saját magát minősítik.
Október 14. Újabb közgyűlés, amelyen a Rapcsákhoz hű dr. Hamvas Ödön a helyi sajtót bírálja, dr. Rapcsák András pedig kijelenti: Túri József alpolgármester becsapja az önkormányzatot, hamis számlákat bocsát ki és adót sem fizet. Dr. Horváth Lászlót megválasztják a fegyelmi vizsgáló bizottság tagjának. Ennek a testületnek a munkájában a meghívás ellenére nem vesznek részt a polgármestert támogató városatyák.
Október 21. A 7nap birtokába jutott dokumentumok szerint dr. Hamvas Ödön a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal akarta kifizettetni dr. Rapcsák András politikai szórólapjait. Dr. Kozma Imre, a Szeretetszolgálat országos elnöke elsőként felháborodottan bírálja az elnök-képviselőt, utána azonban a szervezet hallgat az ügyről.
Október 25. Másodfokú tárgyalást tartanak dr. Rapcsák András és a közgyűlés munkaügyi vitájában. Dr. Rapcsák András egyik felfüggesztése megszűnt, a másik azonban továbbra is érvényben van -- tájékoztat dr. Gaál Sándor, a Csongrád Megyei Bíróság polgári kollégiumának elnöke.
November 4. Dr. Rapcsák András a közgyűlés kezdete előtt negyvenöt perccel elfoglalja a levezető elnök helyét, és fel sem áll onnan addig, amíg az ülést határozatképtelenség miatt be nem rekeszti. Eközben a többi képviselő Novák Imre polgármester-helyettes elnökletével és dr. Dubecz György jegyző társaságában a házasságkötő teremben dolgozik. Dr. Mózes Ervin, a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal (akkori) vezetője szerint: "amíg a közgyűlés döntése érvényben van, addig dr. Rapcsák Andrásnak nincs jogosítványa a közgyűlés összehívására és megtartására." A közgyűlés ismét leszavazza a Rapcsákot támogatók sürgősségi indítványait, így nem indul fegyelmi vizsgálat az alpolgármesterek ellen.
November 4., 11 óra: dr. Rapcsák András állásából felfüggesztett polgármester levágatja az irodára a közgyűlési határozat alapján felszerelt lakatot, ott az országos sajtó részvételével sajtótájékoztatót tart.
November 4., 20 óra: Novák Imre polgármester-helyettes lelakatoltatja az irodát.
November 8., 8 óra 15 perc: dr. Rapcsák András két lakatossal levágatja az iroda ajtajára felhelyezett lakatot, a polgármesteri kabinet dolgozói segítségével írásbeli utasításokat ad az alpolgármestereknek, a
jegyzőnek, kabinetvezetőknek és referenseknek. A 01-1029-11/1999. számú levélben Túri Józseftől és Novák Imrétől megvonja a kiadványozási jogot. (Ezt utóbb a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal érvénytelennek mondja ki.)
November 9., 9 óra: Novák Imre lakattal lezáratja és lepecsételi az irodát a kisterem felől is.
November 10.: Az iroda mindkét ajtajára Novák Imre hevederzárat szereltet, az ajtókat ragasztószalaggal, pecséttel és aláírással is ellátja.
November 11. 8 óra 15 perc: Egy lakatos dr. Rapcsák András szóbeli megbízása alapján megfúrja a kabinet felőli ajtó hevederzárját, a lakatpántot letépi, és kinyitja a kisterem felé vezető ajtó hevederzárát is, itt a lakat épen marad. Dr. Rapcsák András az irodába bemegy. Távozta után Novák Imre újabb lakatpántot szereltet az ajtóra, azt lelakatoltatja. Kijelenti: ha a mongol delegációnak dr. Rapcsák András meg kívánja mutatni az irodát, azt szóbeli kérésre ki fogja nyitni.
November 11. Dr. Rapcsák András ezen nap 15 órára közgyűlést hív össze, de ezen már ő sem jelenik meg, hiszen a Csongrád Megyei Hivatal vezetője leírta: nem tarthat közgyűlést.
November 12. 8 óra 15 perc: dr. Rapcsák András levágatja az iroda ajtajáról a lakatot flexszel, szobáját elfoglalja.
November 15. Novák Imre ismét lakatot szereltet az ajtóra. Később ismét rendkívüli közgyűlés. Dr. Rapcsák András szintén a "felsőházban", a többiek ezért a házasságkötő teremben. Túri elmondja: a Csongrád Megyei Főügyészség folytatja a vizsgálatot a névnapi vacsora ügyében, sőt a pénzügyi, zártörési és becsületsértési feljelentésekben elindított vizsgálódás sem zárult le. Újabb vádak Rapcsák ellen: a polgármesteri hivatal két telefonja a lakására van bekötve és öt darab hivatali mobilkészüléke is van. Mint országgyűlési képviselőnek a város fizette budapesti útjait és tartózkodását -- állítják a képviselők. Dr. Rapcsák András a fegyelmi vizsgáló bizottság egyetlen ülésén sem jelent meg, és Túri szerint 800 ezer forintot vett fel az önkormányzati választások után két nappal, szabadságtérítés és egyéb címeken. Jogi képviselője eddig öt elfogultsági kifogást nyújtott be. Dr. Mózes Ervin hivatalvezető bejelenti: egy hosszabb elemező-véleményező anyagon dolgozik. Dr. Rapcsák András úgy tudja, hogy dr. Kulik Jenő Ervin alpolgármesterré választása törvénytelen, és kijelenti: a testület a választások eredményét nem tudja elfogadni.
December 2. A közgyűlés újabb fegyelmi eljárást indít dr. Rapcsák András ellen a zártörések, a becsületsértő kijelentések és a közgyűlési munka megzavarása miatt. Ugyanakkor a március negyedikén elhatározott, a Lakodalmasházban történt vacsora ügyében a közgyűlés fegyelmi döntést hoz, melyben dr. Rapcsák András polgármesteri illetményének 10 százalékát vonják meg egy év időtartamra. A grémium ugyanis bizonyítottnak látja, hogy a polgármester közpénzből fedezte magánrendezvénye számláját.
December 9. Túri József cége ellen -- az alpolgármester szerint Rapcsák feljelentése alapján -- nyomozást indított az APEH Nyomozó Hivatala. Az alpolgármester elmondta: ha vége a Rapcsák-ügynek, a kimenetelétől függetlenül lemond tisztségéről.
December 14. Döntő többséggel fogadja el a közgyűlés rendkívüli ülésén a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal részére adandó választ, melynek lényege, hogy a testület nem látja indokoltnak a feloszlatást, mivel nem sértették meg az önkormányzati törvényt, a város működik, nincs alkotmányos válság. A dr. Rapcsák Andrást támogató képviselők úgy vélik, a testület nem érti a hiavatal levelét.
December 18. Le kell mondania alpolgármesterségéről dr. Kulik Jenő Ervinnek. Ez az ára annak, hogy a Fidesz ne oszlassa fel a hódmezővásárhelyi csoportot. Kulik úgy véli, hogy az országos pártvezetést tudatosan félretájékoztatják.
December 23. Hamis minden szerződés, minden határozat, ami a közgyűlés munkája nyomán az elmúlt kilenc hónapban született -- állítja Rapcsák egy fórumon, ahol kijelenti: a helyi sajtót megvásárolták, a csatornázás során pedig Kőhegyi András cégének a többségi tulajdonában lévő céggel kötöttek szerződést, majd leállították a csatornázást és ezért Újvárost elöntötte a víz. Februárban a Parlament feloszlatja a közgyűlést --jósol Rapcsák.
2000. január 13. Az ügyészség kikéri dr. Rapcsák András mentelmi jogát. A kormány a belügyminiszter előterjesztése nyomán úgy dönt, hogy amennyiben az Alkotmánybíróság a Hódmezővásárhelyen kialakult helyzetet alkotmányellenesnek minősíti, akkor javasolni fogja az Országgyűlésnek a hódmezővásárhelyi közgyűlés feloszlatását. A közgyűlés megpanaszolja a Csongrád Megyei Főügyészség nyomozást megszüntető határozatának több pontját.
Január 13. Idei első ülésén a közgyűlés elhatározza, hogy kezdeményezik a polgármesteri tisztség megszüntetését, ismét feljelentik Rapcsák Andrást és fegyelmi eljárást indítanak egyik támogatója, Almási István képviselő mint könyvtárigazgató ellen.
Január 18. A Rapcsákot támogató személyek megalakítják a Polgári Szövetség Hódmezővásárhelyért Egyesületet. Rongálás miatt nyomozás indul dr. Rapcsák András ellen a Csongrád Megyei Főügyészségen.
Január 21. Az MKDSZ helyi csoportja kizárja tagságából Héjja József Gyulát, Samu Ágostont és Túri Józsefet. Az utóbbi kettő főképp nem érti ezt, mert állítása szerint Samu nem titkár, Túri pedig még csak nem is tag az MKDSZ-ben. Újvárosi fórumán dr. Rapcsák András kiirtással fenyegeti meg a helyi sajtót és minden vádat cáfol. Túri MKDSZ-tagságát egy belépési bzonylattal igyekszik bizonyítani. Rapcsák szerint dr. Kecskés Ákos magántulajdona akarja játszani a mártélyi üdülőterületet, elzálogosítják a Hódtáv Kft-ét.
Február 3. Becsületsértési perekben 1 millió 200 ezer forintot bukott dr. Rapcsák András a Szegedi Városi Bíróság nem jogerős döntései alapján. A Csongrád Megyei Főügyészség újraindítja a nyomozást a Billa-telek ügyében, hiszen első döntésekor még nem tudta, hogy a Billa által a NITOR Rt.-től megvett terület mellett 7 hektáros önkormányzati telek is van. Túri szerint kezdeményezni kellene Rapcsák elmeszakértői vizsgálatát. Túri nem tudja bizonyítani a bíróság előtt, hogy Rapcsák tetemes sikerdíjat vett fel. A fegyelmi vizsgálóbizottság elhalasztja a határozathozatalt.
Március 22.
Rendkívüli közgyűlés Hódmezővásárhelyen. Az országgyűlés -- annak ellenére, hogy közvádas ügyről van szó -- nem függeszti fel dr. Rapcsák András mentelmi jogát.
Április 13.
Több képviselő becsületsértésért feljelenti dr. Rapcsák Andrást és az őt támogató képviselőket. Az állásából felfüggesztett polgármester ügyvédje újbóli bizonyítást kér. Túri József alpolgármester az állítja a közgyűlésen: a március negyedikei felfüggesztése után dr. Rapcsák András bérelt fekete Mercédesze 625 ezer forintba került a túlnyomórészt önkormányzati tulajdonban lévő Zsigmondy Béla Rt.-nek, míg a 231 ezrer forintra rúgó benzinköltséget a Városellátó Kht. fizette ki.
Egymilliárd forint közpénz és a Fekete Sas átépítésére kötött szerződések
eltitkolásával, az önkormányzat vagyonának szabálytalan kezelésével, a városi tulajdonú gépkocsik és telefonok törvénytelen használatával, a költségvetés hamis színben való feltüntetésével, és az adófizetők pénzén végzett családfakutatással vádolja dr. Rapcsák Andrást a helyi közgyűlés többsége. A testület ezért kezdeményezte a bíróságnál a polgármesteri tisztség megszüntetését. A Csongrád Megyei Bíróságon megkezdődik másodfokon a számos tanút felvonultató per tárgyalása.
Nem járnak a polgármesteri kedvezmények dr. Rapcsák Andrásnak, aki így állásából való felfüggesztése alatt törvényesen nem használhatta a hivatal gépkocsiját -- ezt jelenti a Csongrád Megyei Bíróság ítélete. Dr. Rapcsák András a Munkaügyi Bíróságon nyert, másodfokon azonban pervesztesként távozott, és a perköltséget is meg kell fizetnie.
Május 2. Pert vesztett kedden a Munkaügyi Bíróságon dr. Rapcsák András, Hódmezővásárhely állásából felfüggesztett polgármestere, aki a közgyűlés fegyelmi határozatainak hatályon kívül helyezése miatt indított eljárást. Múlt héten Rapcsák az összes megyei bíróság ellen elfogultsági kifogást nyújtott be. Jogi képviselője, dr. Erdélyi Miklós ügyvéd szerint azért tette ezt, hogy megóvják az esetleges politikai nyomástól a bíróságokat, míg dr. Szakács Gyula, az önkormányzat ügyvédje időhúzásnak minősíti a lépést.
Május 4. Közgyűlés a városházán. Napirend előtt Almási István képviselő az ülésről bejelentés nélkül távol maradt dr. Rapcsák András állásából felfüggesztett polgármester beadványát ismerteti, amelyben önkormányzati biztos kirendelését indítványozza. Ha az önkormányzat, vagy intézménye 30 napon túli tartozását 30 nap alatt nem tudja ez idő alá redukálni, és ez meghaladja éves előirányzatának 10 százalékát, vagy a 100 millió forintot, kirendelhető a biztos. A beadvány szerint a kötelezettségek meghaladják a tartalékot. Ezt a beadványt az ülés kezdete előtt háromnegyed órával hozta a városházára Almási István és dr. Hamvas Ödön, akik a zárszámadás tárgyalásán egy héttel korábban nem vettek részt -- ismertette a beadvány útját Túri József alpolgármester, aki a "ha már nem tudsz segíteni, legalább árts" elv érvényesülését látta a képviselők eljárásában, s hozzátette: jól hangzana a polgármestert elmarasztaló bírósági ítéletek után az, ha az önkormányzat csődhelyzetbe kerülne, és a fenti elvek alapján `99 októbere óta minden hónapban csődeljárást lehetett volna kezdeményezni. Az intézmények finanszírozása megoldott, minden alkalmazott megkapta fizetését, a jogosultak megkapták segélyüket, bár a város nem dúskál a javakban. A város egyéni országgyűlési képviselője tavaly március óta egyetlen alkalommal sem kereste meg a hivatalt, segítségét felajánlva, hasonlóan a környező városok képviselőinek lobbizásához, sőt még a kakasszéki felújítás 500 milliós támogatását sem szavazta meg a Parlamentben. Dr. Hamvas Ödön felszólalásában lírázásnak titulálta az alpolgármester felszólalását, és kijelentette: 200 millió forintot felhasznált a város a Csatornamű Társulat pénzéből, csúsznak a beruházások. Válaszában Túri József kijelentette: a csatorna és az informatikai beruházás a terveknek megfelelően halad, a több csapadékról és a két méterrel magasabb talajvízről pedig nem a város vezetése tehet. Novák Imre a Csatornamű Társulat vezetőjeként kijelentette: a társulat 110 millió forint készpénzzel rendelkezik, és a hitelek rendelkezésre állnak. Dr. Horváth László a beadványt a bizottságok előtti tárgyalásra javasolta utalni, amelyet a testület elfogadott.
Május 22. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város képviselőtestülete értesül arról, hogy a 2000. május 23-ára kitűzött polgármesteri tisztség megszüntetése tárgyában tartandó bírósági tárgyalás elmarad, mivel dr. Rapcsák András Csongrád megye összes bírósága ellen elfogultsági kifogással élt.
Május 29. Rapcsák vonatkozó vádjaira Túri József sajtótájékoztatón elmondja: 1999. december 31-én közel egymilliárd hitele volt a városnak -- 650 milliós EIB hitel, 250 milliós Sas-beruházási hitel és a kórház gép-műszer hitele, amelyből tavaly 300 milliót törlesztett a város, idén 400 millió az esedékes részlet. Megállapodtak egy másik pénzintézettel, amely a hitelt átvállalta jóval kedvezőbb feltételekkel: alacsonyabb kamattal, hosszabb futamidővel, és ráadásul egyéves fizetési moratóriumot is biztosított. Az ingatlanok értékesítéséről Túri József elmondta: az egymilliárd értékű eladás már a dr. Rapcsák András által beterjesztett költségvetésben is szerepelt, de nem került végrehajtásra. Most évek óta üresen álló, folyamatosan romló állagú épületek -- mint az ifjúsági ház, vagy a volt Gyerökök Háza -- eladásával teljesítik a tervet. Nem igazak a repülőtér meg nem építéséről szóló hírek. Mivel a város országgyűlési képviselője, azaz dr. Rapcsák András nem volt segítségére ez ügyben az önkormányzatnak, dr. Szabó Attila és prof. dr. Mucsi Imre segítségével folytatott tárgyalásokat a KHVM-nél Túri József.
Június 1. Személyeskedéstől sem mentesen, gyakran minden eddigit alulmúló hangnemben zajlik le Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közgyűlése. Almási István, dr. Hamvas Ödön, Hegedűs Lajos és dr. Rapcsák András a rendes közgyűlésre érkezik meg, és három sürgősségi indítványt terjesztenek a testület elé. Az első indítványozza, hogy Túri József alpolgármestert szólítsák fel lemondásra, a második beadvány készítését javasolja az Alkotmánybíróság döntését megsürgetendő, míg a harmadik a tervezett veszélyes hulladék lerakóval kapcsolatban kér újabb tanulmányokat. Az ügyészség a családfa-kutatási ügyben nyomozást megszüntető határozatot hozott dr. Rapcsák Andrással szemben. Bár a legfőbb ügyész kikérte a Parlamenttől a képviselő mentelmi jogát, az nem adta ki, így eljárás vele szemben nem folytatható le. Nyolc napon belül panasszal él az ügyészségnél Túri József: ne megszüntessék a nyomozást, csak függesszék fel addig, míg dr. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter előterjesztéséről dönt a Parlament, miszerint a közvádas ügyben nem lenne fenntartható a mentelmi jog. A három képviselő és az állásából felfüggesztett polgármester első indítványát dr. Hamvas Ödön ismertette a testülettel: a Túri József ellen folyó büntetőeljárásra és vádemelésre való tekintettel – a Servio Bt. ügyeivel kapcsolatban – szólítsa fel a testület lemondásra az alpolgármestert, aki a városnak nem fizetve használja a ravatalozót és házasságkötő termet, miközben bérleti díjat szed érte. Ha nem mond le, indítványozzák a bíróságnál a tisztség megszüntetését. Túri elmondja. az ügyészség megszüntette a nyomozást. Dr. Hamvas Ödön ismertette a második indítványt, amelyben javasolták: a testület javasolja az Alkotmánybíróságnak, hogy gyorsabban döntsenek a város ügyében az előttük lévő kérdésben. Túri Jószef az SZMSZ-t idézte: az ülés vezetőjének feladata a szó megadása, a felszólalás korlátozása, az ülés félbeszakítása és a nem méltó, sértő hangnemet használó képviselő figyelmeztetése. Az indítványt 2 igen, 14 nem és két tartózkodással utasította el a grémium. Dr. Molnár István könyvvizsgáló kijelenti: a Közigazgatási Hivatal megkereste: szükséges-e Vásárhelyen önkormányzati biztos kijelölése. Dr. Molnár István leszögezte: a város tudja kezelni adósságállományát, és a polgármesteri csak intézmény-szerű intézmény: saját költségvetése 1,2 milliárd, viszont több mint 5 milliárd folyik át rajta, így az önkormányzati biztos kirendelése nem javítana, de rontana a helyzeten.
Június 29. Sajtótájékoztatón ismertette Túri József alpolgármester, a Servio Bt. ügyvezetője a cége ellen folytatott ügyészségi vizsgálat eredményeit, cáfolva az állásából felfüggesztett polgármester, dr. Rapcsák András vádjait. Az APEH Rapcsák András feljelentésére kezdett vizsgálatot, amely az 1997-98-as adatokat vizsgálta, amikor Túri még nem töltötte be a város társadalmi megbízatású alpolgármesterének tisztségét. A Bűnügyi Igazgatóság számviteli fegyelem megsértése vétsége és három rendbeli adócsalás ügyében adta át az anyagot az ügyészségnek. Túri József eddig egy határozatot kapott a Városi Ügyészségtől, amelyben május 10-i hatállyal a három rendbeli adócsalás ügyében a nyomozást megszüntették ellene. Az alpolgármester elkérte az ügyészségtől azt a vádindítványt, amelyben a számviteli fegyelem megsértése szerepel, amelyet elismer. Az államnak okozott néhány tízezer forintos kárt most befizette. A vádindítványban semmi sem utal arra, hogy az önkormányzattal a betéti társaságnak bármiféle bűnös összefonódása lett volna.
Július 18. A képviselőtestület több tagja bocsánatkérést követel Rapcsák Andrástól a közgyűlésen.
Augusztus 15. A kialakult konfliktusra való tekintettel a hódmezővásárhelyi közgyűlés feloszlatását, új helyi önkormányzati választások kiírását javasolja a kormány az Országgyűlésnek -- jelenti be a kabinet ülését követően Borókai Gábor kormányszóvivő. A kormány ez ügyben előzetesen kikérte az Alkotmánybíróság véleményét, amely nem ellentétes a kormányjavaslatot előterjesztő Belügyminisztérium érveivel. A kormány azt javasolja, hogy az új hódmezővásárhelyi önkormányzati választásokat november 26-án tartsák meg. A kormányülésén ez a döntés született -- fogalmaz Borókai Gábor az MTI azon kérdésére válaszolva, hogy egyhangúlag szavazott-e a kabinet az ügyben. A szóvivő kitért arra, hogy az igazságügyi tárca képviselője a kormányülésen kifejtette: megfontolandó lenne megvárni az üggyel kapcsolatban megindult bírósági eljárás végét, az ítélet megszületését. A kormány mérlegelte, hogy 8 hónapja kezdődött a per, a polgármester másfél éve nem tudja gyakorolni jogait, ezért a kabinet úgy gondolja, javaslatot kell tennie a képviselő-testület feloszlatására.
Összeállította: Herczeg Zsolt